صفحه اصلی > راهنمای متقاضیان > اولویتهای صدور ضمانتنامه 

اولویت های موضوعی صندوق در حوزه صدور ضمانتنامه


 1. *        طرح های دانش بنیان ( دارای مجوز دانش بنیان )

  *        واحدهای صادراتی ( دارای سوابق صادراتی در 3 سال گذشته )

  *        طرح های ایجادی با پیشرفت فیزیکی حداقل 60 درصد

  *        تامین سرمایه در گردش جهت افزایش ظرفیت تولید برای واحدهای فعال

  *        طرح های توسعه ای که با ظرفیت کامل در حال حاضر فعالیت می نمایند

  *        طرح های اشتغال زا ( طرح هایی که نسبت سرمایه گذاری به اشتغال پایین داشته باشند )