صفحه اصلی > نظرسنجی 
نظرات و پیشنهادات خود در خصوص بهبود ارائه خدمات و یا شکایات و انتقادات خود را در این قسمت بیان فرمایید
نام شرکت
الکترونیکی شدن فرآیند صدور ضمانت نامه را چطور ارزیابی مینمایید.
خوب    متوسط   ضعیف  
نظر خود را راجع به تغییراتی که در قوانین زیر در حال انجام است بیان فرمایید.
موردی درج نشده است.
نظرات خود را راجع به مقررات داخلی در شرف تغییر بیان فرمایید
موردی درج نشده است.
نظرات خود را راجع به لوایح و تعرفه های قانونی که نیازمند تصویب نمایندگان مجلس میباشد بیان فرمایید
موردی درج نشده است.