صفحه اصلی > ضمانتنامه استرداد 

ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان

در بعضی از قرارداد ها طرفین توافق می نمایند که درصدی بعنوان تضمین انجام کامل پروژه تا مدتی نزد کارفرما یا خریدار باقی بماند،اما کارفرما می تواند در قبال ارائه ضمانتنامه استرداد کسور وجه الضمان این وجه را به پیمانکار پرداخت کند.