صفحه اصلی > ضمانتنامه پیش پرداخت 

ضمانت نامه پیش پرداخت

در بعضی قرارداد ها، فروشنده یا پیمانکار به منظور تأمین نقدینگی لازم جهت انجام پروژه در ابتدای کار، درصدی از ارزش کال یا خدمت موضوع قرارداد را به صورت پیش پرداخت از کارفرما یا خریدار طلب مینماید.کارفرما برای حصول اطمینان از اینکه در مقابل وجه پرداخت شده، کالا یا خدمات ارائه خواهد شد و یا وجه پیش پرداخت مسترد خواهد گردید، از فروشنده یا پیمانکار، تقاضای ارائه ضمانتنامه پیش پرداخت خواد نمود.