صفحه اصلی > حسن انجام کار 

ضمانت نامه حسن انجام کار

این نوع ضمانتنامه به منظور حصول اطمینان کارفرما یا خریدار از اجرای صحیح قرارداد توسط پیمانکار یا فروشنده صادر میشود.در اصل ذینفع ضمانتنامه حسن انجام کار در صورتی که کالاها یا خدمات مطابق قرارداد پایه توسط متقاضی تحویل یا انجام نگرفته باشند، نسبت به مطالبه وجه ضمانتنامه اقدام می نماید.