صفحه اصلی > اساسنامه 

 

اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک

وزارت صنعت ومعدن وتجارت- وزارت امور اقتصاد ودارایی- وزارت جهاد کشاورزی- وزارت بازرگانی- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور

هیئت وزیران در جلسات مورخ 9/5/1384 و16/9/1394 بنا به پیشنهاد شماره 10219 مورخ8/1/1384 وزارت صنعت ،معدن وتجارت وبه استناد ماده واحده قانون تاسیس صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک- مصوب1383- اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک را به شرح زیر تصویب نمود.

فصل اول- کلیات

ماده1-صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک که در این اساسنامه ًصندوقً نامیده می شود زیر نظر وزارت صنعت ،معدن وتجارت تاسیس گردیده ومرکز اصلی آن تهران می باشد.صندوق می تواند مطابق با قوانین ومقررات برای اجرای عملیات مقرر در این اساسنامه با پیشنهاد هیئت مدیره وتصویب مجمع عمومی در هر نقطه از کشور شعبه یا نمایندگی تاسیس نماید.

ماده2- نوع صندوق شرکت سهامی خاص ومدت آن محدود است.

ماده3- صندوق دارای شخصیت حقوقی واستقلال مالی واداری بوده وطبق اساسنامه وآئین نامه های خود اداره می شود وتابع قانون تاسیس صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک- مصوب1383- بوده ودر موارد سکوت تابع قوانین ومقررات می باشد.

فصل دوم-وظایف،اختیارات وسرمایه صندوق

ماده4- هدف صندوق فراهم آوردن موجبات توسعه سرمایه گذاری بخش غیر دولتی در صنایع کوچک، کوتاه کردن مدت زمان اجراتی طرحهای اشتغالزا ودارای توجیه اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته وتضمین وتسهیل در توثیق تسهیلات اعطائی به طرح های مذکور می باشد صندوق از نظر مالی به صورت خود گردان اداره خواهد شد وچنانچه تکالیف وماموریتهای خاصی از جانب دولت به آن محول شود از محل اعتبارات عمومی تامین اعتبار خواهد گردید.

ماده5- موضوع فعالیت صندوق کمک به توسعه صنایع کوچک از طریق تضمین حداکثر هفتاد درصد(درمناطق کمتر توسعه یافته تا 85 درصد) اصل وسود تسهیلات اعطایی بانکها وموسسات مالی واعتباری به صنایع واستفاده از وجوه اداره شده وسایر منابع مالی در چارچوب سیاستهای صنعتی وبرنامه های توسعه کشور در زمینه احداث،توسعه،بهسازی و نوسازی،سرمایه در گردش،توسعه یمانکاریهای فرعی،تحقیق وتوسعه،خرید فناوری ودانش فنی وتجهیزات آزمایشگاهی وتوسعه منابع انسانی وهمچنین انجام سایر اموری که در راستای تحقق هدف صندوق است،می باشد.

ماده6- سرمایه صندوق مبلغ پانصد میلیارد ریال می باشد که به پانصد هزار سهم یک میلیون ریال با نام تقسیم می گردد وتمامی آن متعلق به دولت می باشد. افزایش وکاهش سرمایه صندوق تابع این اساسنامه خواهد بود.

فصل سوم- ارکان صندوق

ماده7- صندوق دارای ارکان زیر است:

الف- مجمع عمومی

ب- هیئت مدیره

ج- بازرس قانونی

ماده8- اعضای مجمع عمومی صاحبان سهام

1-وزیر صنایع ومعادن

2- وزیر امور اقتصادی ودارایی

3- وزیر جهاد کشاورزی

4- وزیر بازرگانی

5- رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور

تبصره- مدیر عامل صندوق به عنوان دبیر مجمع عمومی بدون حق رای در جلسات مجامع عمومی صندوق حضور خواهد یافت.

ماده9- مجمع عمومی به طور عادی حداقل سالی دوبار،یک بار در نیمه اول سال جهت رسیدگی واتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی ویک بار در نیمه دوم سال جهت بررسی واتخاذ تصمیم نسبت به بودجه وبر نامه های سال بعد به دعوت رئیس مجمع عمومی ویا با تقاضای رئیس هیات مدیره ویا بازرس تشکیل خواهد شد. جلسات مجمع عمومی با حضور چهار نفر از اعضا رسمیت خواهد یافت.

ماده10- وظایف وختیارات مجمع عمومی به شرح زیر است:

1-رسیدگی وتصویب وخط مشی وسیاستهای کلی وبرنامه وبوجه سالانه صندوق

2-رسیدگی واتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملکرد سالانه وصورتهای مالی صندوق با توجه به گزارش بازرس قانونی

3-تصویب آئین نامه های مالی،استخدامی ومعملاتی صندوق

4-تعیین وعزل رئیس واعضای هئیت مدیره به پیشنهاد رئیس مجمع عمومی.

5-تعیین حق الزحمه وپاداش اعضای هئیت مدیره ومدیر عامل صندوق به پیشنهاد رئیس مجمع عمومی در حدودی که شورای حقوق ودستمزد مقرر می نماید وبا رعایت ماده(24) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.

6-اتخاذ تصمیم درباره انتخاب وعزل بازرس قانونی.

7-پیشنهاد تغییر واصلاح اساسنامه وهمچنین اتخاذ تصمیم در مورد افزایش وکاهش میزان سرمایه صندوق

8-تصویب سیاستهای مربوط به نحوه صندوق  ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک

9-تصویب تعرفه کارمزد انواع ضمانتنامه های مورد قبول بانکها وموسسات مالی واعتباری وشرایط عمومی حاکم بر آنها.

10-اخذ تصمیم درباره مطالبات مشکوک الوصول و غیر قابل وصول

11-اخذ تصمیم در خصوص دریافت تسهیلات بانکی از بانکها وموسسات اعتباری داخلی وخارجی وسایر روشهای تامین مالی مورد نیاز صندوق با رعایت قوانین ومقررات مربوط.

12-تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت ثبت آگهی های صندوق.

13-اخذ تصمیم نسبت به هر موضوع دیگری که از طرف رئیس مجمع عمومی یا هیئت مدیره صندوق مطرح می گردد و رسیدگی به آن طبق قانون یا اساسنامه در صلاحیت مجمع عمومی باشد.

ماده 11- هیات مدیره از یک نفر رئیس و دو عضو اصلی و یک عضو علی البدل تشکیل می گردد. مدیرعامل، رئیس و اعضای هیات مدیره با تصویب مجمع عمومی و حکم رئیس مجمع به مدت سه سال منصوب و تا موقعی که تجدید انتخاب اعضا به عمل نیامده باشد در مقام خود باقی خواهند ماند. عزل مدیرعامل توسط وزیر صنایع و معادن صورت می گیرد.

مدیرعامل می تواند رئیس هیات مدیره نیز باشدو

ماده 12- وظایف و اختیارات هیات مدیره به شرح زیر می باشد:

1-اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی صندوق

2-پیگیری برنامه ها و طرح های مصوب در حدود اهداف صندوق.

3-بررسی و تایید گزارش عملکرد سالانه و صورت های مالی صندوق برای تسلیم به بازرس قانونی.

4- بررسی، تهیه و تنظیم بودجه و برنامه تفصیلی صندوق جهت ارائه به مجمع عمومی برای تصویب و نظارت بر حسن اجرای بودجه و برنامه مصوب

5- تهیه آئین نامه ها، پیشنهاد انواع اعتبارات قابل تضمین توسط صندوق، تعرفه کارمزد و هزینه های مربوط به ضمانتنامه ها و شرایط کلی آن ها و پیشنهاد آن ها به مجمع عمومی برای تصویب.

6- تصمیم در خصوص خرید، فروش، اجاره، اعطا یا قبول ضمانت، ظهرنویسی، تضمین های تجاری، وثیقه، رهن اموال غیرمنقول، سرمایه گذاری، مشارکت و پیمانکاری در چارچوب آئین نامه های مصوب.

7- پیشنهاد دریافت تسهیلات از بانک های داخلی و خارجی و یا موسسات اعتباری غیربانکی و سایر روش های تامین مالی مورد نیاز صندوق به مجمع عمومی.

8- افتتاح حساب های ارزی یا ریالی و استفاده از آن ها به نام صندوق نزد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و سایر موسسات تجاری داخلی یا خارجی یا انسداد آن ها با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

9- ارجاع دعاوی مورد اختلاف به داوری و همچنین پیشنهاد صلح دعاوی صندوق به مجمع عمومی با رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

10- بررسی و ارائه پیشنهاد در مورد تاسیس شعب و نمایندگی صندوق و یا قبول نمایندگی موسسات خارجی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، جهت تصمیم گیری به مجمع عمومی.

11- تهیه، تنظیم و پیشنهاد آئین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی به مجمع عمومی برای تصویب.

12- تهیه و اصلاح تشکیلات صندوق جهت ارائه به مجمع عمومی برای تصویب.

ماده 13- مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی صندوق است و دارای اختیارات لازم برای انجام کلیه امور صندوق در چارچوب بودجه و برنامه مصوب و اساسنامه و آیین نامه های مربوط به مصوبات مجمع عمومی و مصوبات هیات مدیره می باشد و دارای وظایف و اختیارات ذیل نیز خواهد بود.

1-    اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی و هیات مدیره و اجام کلیه امور اداری و اجرایی صندوق برابر بودجه مصوب

2-نمایندگی صندوق در مراجع قضایی و اداری و همچنین در مقابل سایر اشخاص حقیقی و حقوقی با حق توکیل به غیر.

3-رسیدگی و اخذ تصمیم درباره کلیه امور اداری، آموزشی، استخدامی و عزل و نصب کارکنان طبق آئین نامه های داخلی صندوق.

4-تهیه و تنظیم صورت های مالی و گزارش عملکرد سالانه صندوق.

5-اقدام به سازش، داوری، تعیین داور و کارشناس با رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی.

6-انجام سایر اموری که برای پیشبر اهداف صندوق ضروری است.

تبصره 1- مدیرعامل می تواند قسمتی از اختیارات خود را به موجب ابلاغ کتبی به هر یک از اعضای هیات مدیره یا سایر کارکنان صندوق به تشخیص و مسئولیت خود تفویض نماید.

تبصره 2- کلیه اسناد و اوراق تعهد آور شرکت از قبیل چک ها، بروات، سفته ها، قراردادها و سایر اوراق تجاری به امضای رئیس هیات مدیره، مدیرعامل و ذیحساب با مهر شرکت معتبر خواهد بود. امضای مکاتبات اداری با مدیرعامل است.

ماده 14- بازرس قانونی شرکت و بازرس علی البدل با توجه به بند (6) ماده (10) این اساسنامه و طبق قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی به مدت یک سال توسط مجمع عمومی انتخاب می شود.

تبصره- در صورت فوت، استعفا یا برکناری از خدمت بازرس قانونی اصلی، بازرس قانونی علی البدل وظایف وی را بر عهده می گیرد.

ماده 15- چنانچه بازرس قانونی در ضمن بازرسی اشکالاتی را ملاحظه نماید مکلف است مراتب را به طور کتبی به اطلاع مدیرعامل برساند و اگر نسبت به رفع اشکال اقدام نشد باید موضوع را به مجمع عمومی گزارش نماید.

ماده 16- بازرس قانونی حق ندارد در امور جاری صندوق مداخله نماید و باید وظایف خود را طوری انجام دهد که اخلالی در کار جاری صندوق ایجاد ننماید.

فصل چهارم-سایر مقررات

ماده 17- سال مالی صندوق از اول فروردین ماه تا پایان اسفند ماه هر سال می باشد مگر سال اول که شروع آن از تاریخ تشکیل شرکت خواهد بود. صورت های مالی همراه با گزارش عملکرد سالانه هیات مدیره باید در موعد مقرر به بازرس قانونی صندوق داده شود و بازرس قانونی مکلف است گزارش خود را در موعد قانونی مربوطه به مجمع عمومی تسلیم نماید.

ماده 18- منابع مالی صندوق از محل های زیر تامین می گردد:

1-درآمدهای حاصل از ارائه خدمات ضمانت سرمایه گذاری و کارمزد و اخذ هزینه های مربوطه

2-سود حاصل از سپرده های صندوق نزد بانک ها و سایر موسسات مالی و اعتباری.

3-درآمد ناشی از استیفای حقوق صندوق از محل ضبط و فروش وثایق طرح ها و واحدهای ضمانت شده.

4-بودجه عمومی(کمکهای دولتی).

5-دریافت های حاصل از خسارت تاخیر در پرداخت بدهی واحدهای ضمانت شده به صندوق.

6- هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی.

7- کمک از وزارت صنایع و معادن و شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و شرکت های تابع به استناد بند (4) ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به تاسیس شرکت های صنعتی ایران مصوب 1376

8- سود حاصل از خرید و فروش اوراق مشارکت در بورس اوراق بهادار.

9-سایر موارد مجاز.

ماده 19- سود ویژه سالانه صندوق پس از کسر تمامی هزینه ها و اندوخته قانونی، مالیات و کسور قانونی به حساب اندوخته احتیاطی صندوق منظور خواهد شد.

ماده 20- صندوق مجاز است با توسل به کلیه روش های قانونی نسبت به وصول مطالبات خود اقدام نماید.

تبصره-در صورت ضبط سهام شرکت های طرف ضمانت به عنوان هزینه خدمات تضمین، صندوق موظف است ظرف شش ماه سهام مزبور را به فروش برساند در غیر اینصورت آن را در اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهد تا به نیابت از صندوق به فروش برساند.

ماده 21- صندوق مکلف است حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این اساسنامه آئین نامه های مربوط را تهیه و برای تصویب به مجمع عمومی تسلیم نماید.

 

این اساسنامه به موجب نامه های شماره 13248/30/84 مورخ 24/6/84 و شماره 14212/30/84 مورخ 7/10/1384 شورای نگهبان به تایید شورای یاد شده رسیده است.