صفحه اصلی > ضمانتنامه اعتباری 

ضمانت نامه اعتباری

این ضمانتنامه بابت کمک به توسعه صنایع کوچک از طریق تضمین حداکثر هفتاد درصد (در مناطق کمتر توسعه یافته تا هشتاد و پنج درصد) اصل و سود تسهیلات اعطایی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری به صنایع کوچک و جهت تضمین و تسهیل در توثیق تسهیلات اعطایی به طرح های مذکور صادر می گردد.