خدمات الکترونیک

پیگیری، پیشگیری و پرداخت خسارت

بعد از صدور ضمانت‌نامه، درصورتی‌که متقاضی به تعهدات خود در قبال بانک (یا سایر مؤسسات مالی و اعتباری) یا کارفرما عمل نکند، ذی‌نفع می‌تواند براساس شرایط مندرج در متن ضمانت‌نامه، واخواست خسارت را به صندوق اعلام کند.

چنانچه متقاضی به تعهداتش عمل نکند، ذی‌نفع برای احراز و نیز تعیین مبلغ خسارت می‌بایست مستندات واخواست خسارت خود را به صندوق ارائه کند. در این حالت سعی می‌شود با مذاکره و ارائه مشاوره به متقاضی وی را به تعیین‌تکلیف دیونش ترغیب کرد. درصورتیکه متقاضی در این خصوص کاری انجام ندهد یا بانک با استمهال دیون موافقت نکند، صندوق موضوع پرداخت خسارت را در دستورکار قرار می‌دهد. در این حالت «مصوبه پرداخت» در «کمیته خسارت» و سپس «هیئت‌مدیره» تصویب و خسارت پرداخت می‌شود.

نکات مهم

  • صندوق خسارت را در چارچوب مهلت زمانی مندرج در متن ضمانت‌نامه (30 یا 45 یا 60 روز) می‌پردازد که مبنای محاسبه آن، تاریخی است که ذی‌نفع مستندات کامل را ارسال کرده است.

  •  ازلحاظ زمانی، ذی‌نفع می‌بایست در سرفصل تعیین‌شده در متن ضمانت‌نامه (بدهی غیرجاری یا بدهی معوق یا بدهی مشکوک‌الوصول) واخواست خسارت را ارسال کند.

  • ذی‌نفع می‌بایست حتماً قبل از تاریخ سررسید ضمانت‌نامه اعلام خسارت کند.

  • ضمانت‌نامه صندوق براساس مصوبه ذی‌نفع درخصوص مبلغ اصل و سود تسهیلات صادر می‌شود. درصورتی‌که مبلغ پرداختی تسهیلات کمتر از مبلغ مصوب به متقاضی باشد، مبلغ ضمانت‌نامه و متعاقباً خسارت پرداختی نیز به همان نسبت تقلیل می‌یابد.

  • صندوق صرفاً متعهد به پرداخت خسارت مربوط به قرارداد مندرج در ذیل نسخه دوم ضمانت‌نامه است و تعهدی در قبال سایر تعهدات و قراردادهای متقاضی ندارد.