خدمات الکترونیک

جایگاه قانونی صندوق

قانون تأسیس «صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک» زیر نظر وزارت صنایع و معادن وقت در تاریخ ۲۴‌ آذر ۱۳۸۳ به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسید. اساسنامه صندوق در سال 1384 در هیات محترم دولت مصوب شد و صندوق پس از شروع به کار در سال 1385، اولین ضمانت‌‌نامه خود را در سال 1386 صادر کرد.

طبق اساسنامه مصوب صندوق (با آخرین اصلاحات)، اعضاي مجمع عمومي صاحبان سهام به شرح ذيل تعيين شده‌اند:

1.  وزیر صنعت، معدن و تجارت؛

2. وزیر امور اقتصادی و دارایی؛

3. وزیر جهاد کشاورزی؛

4. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛

5. رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور.