خدمات الکترونیک

متقاضیان دارای اولویت 

متقاضیانی که شرایط ذیل را داشته باشند، «متقاضیان دارای اولویت» در نظر گرفته می‌شوند. داشتن چنین شرایطی به بهبود رتبه اعتباری‌شان در اعتبارسنجی و درنهایت به کاهش کارمزد و اخذ وثایق کمتر از ایشان منجر خواهد شد.

  • طرح‌های دانش‌بنیان (دارای مجوز دانش‌بنیان)؛

  • واحدهای صادراتی (دارای سوابق صادراتی در سه سال گذشته)؛

  • طرح‌های ایجادی با پیشرفت فیزیکی حداقل 60 درصد؛

  • تأمین سرمایه در گردش برای افزایش ظرفیت تولید برای واحدهای فعال؛

  • طرح‌های توسعه‌ای فعال با ظرفیت کامل‌؛

  • طرح‌های اشتغال‌زا (طرح‌هایی که نسبت سرمایه‌گذاری به اشتغال پایینی داشته باشند).