صفحه اصلی > جایگاه قانونی 

 

 

کلیات:

 

مطابق ماده 1 اساسنامه صندوق: صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت تاسیس گردیده و مرکز اصلی آن در تهران است. خود اداره می شود و تابع قانون تاسیس صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک مصوب 1383 بوده و در موارد سکوت تابع قوانین و مقررات مربوط است.

 

 

موضوع فعالیت صندوق :

 

کمک به توسعه صنایع کوچک از طریق تضمین حداکثر هفتاد درصد ( در مناطق کمتر توسعه یافته تا هشتاد و پنج درصد ) اصل و سود تسهیلات اعطایی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری به صنایع و استفاده از وجوه اداره شده و سایر منابع مالی در چارچوب سیاست های صنعتی و برنامه های توسعه کشور در زمینه احداث، توسعه، بهسازی و نوسازی، سرمایه گردش، توسعه پیمانکاری های فرعی، تحقیق و توسعه، خرید فناوری و دانش فنی و تجهیزات آزمایشگاهی و توسعه منابع انسانی و همچنین انجام سایر اموری که در راستای تحقق هدف صندوق است، می باشد.

 

 

اهداف و وظایف صندوق:

 

فراهم آوردن موجبات توسعه سرمایه گذاری بخش غیردولتی در صنایع کوچک، کوتاه کردن مدت زمان اجرای طرحهای اشتغالزا و دارای توجیه اقتصادی، با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته و تضمین و تسهیل در توثیق تسهیلات اعطایی بانکها و موسسات مالی و اعتباری به صنایع کوچک.

 

ارکان صندوق:

 

الف) مجمع عمومی ب ) هیئت مدیره ج) بازرس قانونی

 

الف) مجمع عمومی: متشکل از 1- وزیر صنایع و معادن 2- وزیر امور اقتصادی و دارایی 3- وزیرجهاد کشاورزی 4- وزیر بازرگانی 5- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.

 

مجمع عمومی به طور عادی حداقل سالی دوبار، یکبار در نیمه اول سال جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورت های مالی و یک بار در نیمه دوم سال جهت بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به بودجه و برنامه های سال بعد به دعوت رئیس مجمع عمومی و یا با تقاضای رئیس هیات مدیره و یا بازرس تشکیل خواهد شد. جلسات مجمع عمومی با حضور چهار نفر از  اعضاء رسمیت می یابد.

 

ب) هیئت مدیره: از یک نفر رئیس و دو عضو اصلی و یک عضو علی البدل تشکیل می گردد. مدیر عامل، رئیس و اعضای هیئت مدیره با تصویب مجمع عمومی و حکم رئیس مجمع به مدت سه سال منصوب و تا موقعی که تجدید انتخاب اعضاء به عمل نیامده باشد در مقام خود باقی خواهند ماند.

 

ج) مدیر عامل: مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی صندوق است و دارای اختیارات لازم برای انجام کلیه امور صندوق در چارچوب بودجه، برنامه مصوب و اساسنامه و آئین نامه های مربوط به مصوبات مجمع عمومی و مصوبات هیات مدیره می باشد.