آخرین خبر ها
معاون سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران تأکیدکرد:
تامین مالی برای تقویت زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی کشور
16/آذر/1398

معاون توسعه مدیریت،منابع و امور استان‌های سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی کشور بر تامین منابع مالی برای تقویت زیر ساخت‌های شهرک‌های صنعتی تأکید کرد.