بازدید معاون فنی و برنامه ریزی صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک از واحدهای آسیب دیده از سیل در استان گلستان


تاریخ: 1398/3/01