دیدار مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک با استاندار و حضور در کارگروه اشتغال و اتاق بازرگانی خراسان جنوبی


تاریخ: 1396/12/07