آخرین خبر ها
عملکرد صندوق در دولت یازدهم و دوازدهم مندرج در روزنامه ايران
رشد 80 درصدی صدور ضمانت نامه برای صنایع کوچک
22/شهریور/1399

طی سال های اخیر، در نتیجه بهبود فرآیند اعتبارسنجی با استفاده از ترکیب مدل هوشمند (استخراج شده از الگوی شبکه عصبی) و مدل وزن دهی، تا حد زیادی به کاهش ریسک صدور ضمانت نامه های صندوق کمک کرده است.