آخرین خبر ها
بیشترین ضمانت نامه برای صنایع کوچک را کدام بانک ها پذیرفته اند؟
28/فروردین/1397

بررسی آمارهای سال 1396 نشان می دهد بانک های سینا،ملی و کشاورزی ،بیشترین ضمانت نامه را از صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک پذیرفته اند که نشان از توجه این بانک ها به بنگاههای کوچک در سراسر کشور است.