آخرین خبر ها
هیئت دولت با خارج شدن صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک از شمول واگذاری ها موافقت کرد
21/آبان/1397

هیئت وزیران در جلسه 13 آبان با خارج شدن صندوق های حمایتی وزارت صنعت،معدن وتجارت از بنگاههای مشمول واگذاری های اصل 44 قانون اساسی موافقت کرد.